Harcerze z wizytą w Domu Dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2017

18 grudnia  2017r. harcerze  z  7 Drużyny Starszoharcerskiej  „ISKRA” z Rząśni pod opieką  drużynowej - Anny Czyżyckiej oraz  pani Marzeny Mielczarek udali się do Dąbrowy Rusieckiej do Domu Dziecka, aby wspólnie z podopiecznymi świętować nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Dzięki przeprowadzonej wcześniej zbiórce żywności, nasze Gimnazjum mogło ofiarować podopiecznym prezenty w formie słodyczy i potrzebnych produktów spożywczych. Zaprezentowaliśmy jasełka, które zostały bardzo ciepło przyjęte. Spo­tka­nie z dzieć­mi, wspól­ne roz­mo­wy i za­ba­wy spra­wi­ły, że mło­dzież sta­ła się wraż­liw­sza na trud­ną sy­tu­ację in­nych i bar­dziej do­ce­ni­ła re­la­cje ro­dzin­ne oraz tro­skę i mi­łość ja­ką na co dzień ota­cza­ją ich naj­bliż­si. Ser­decz­na go­ścin­ność opie­ku­nów i dzie­ci oraz uśmie­chy na twa­rzach naj­młod­szych by­ły naj­lep­szą na­gro­dą, ja­ką mło­dzież mo­gła otrzy­mać za trud i za­an­ga­żo­wa­nie wło­żo­ne w or­ga­ni­za­cję ak­cji. Otrzymaliśmy    serdeczne podziękowania, które przekazujemy również tym wszystkim, którzy wsparli naszą działalność.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie